Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej

Gmina Gać ogłasza przetarg

 • Adres: 37-207 Gać, Gać
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 411 429 , fax. 166 411 429
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gać
  Gać 275
  37-207 Gać, woj. podkarpackie
  tel. 166 411 429, fax. 166 411 429
  REGON: 65090064800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gac.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do n/w obiektów kubaturowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Kod CPV Zamówienia –09310000-5 elektryczność Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. II. Wykonawca musi mieć zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, (dalej: OSD), na podstawie, której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich nw. obiektów Zamawiającego. Jeśli Wykonawca nie posiada wyżej wymienionej umowy to będzie zobowiązany ją zawrzeć. III. Wykaz miejsc i punktów poboru energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia przedstawia Załącznik nr 1 do OPZ – Wykaz punktów poboru energii elektrycznej. IV. Zamówienie obejmuje sprzedaż energii w okresie 48 miesięcy od daty jej podpisania, z wyłączeniem punktów: Gminny Ośrodek Kultury Gać, Urząd Gminy Gać, Szkoła Podstawowa w Białobokach, Szkoła Podstawowa w Dębowie, oraz Szkoła Podstawowa w Gaci, w stosunku do których umowa będzie obowiązywala od dnia 1.04.2020 r., lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w pkt 12 IPU, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem pkt 26 IPU. Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej opisanych w OPZ nastąpi po uprzednim skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów (w przypadku ich obowiązywania) i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. VI. Rozliczanie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie na podstawie faktury VAT – z załącznikiem zawierającym rozliczenia odrębnie dla każdego punktu poboru energii, wystawianych nie częściej niż raz na 2 miesiące. Nie dopuszcza się zmiany częstotliwości rozliczeń bez wskazania konkretnego uzasadnienia zaakceptowanego przez Zamawiającego – faktury wystawiane częściej niż raz na 2 miesiące zostaną odesłane Wykonawcy bez realizacji i zapłaty. VII. Określenie przewidywanego poboru energii elektrycznej stanowi element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanych ilościach. Zamówiona ilość energii elektrycznej może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. VIII. Zamawiający zastrzega sobie, bez konieczności zmiany umowy, prawo do zawiadomienia Wykonawcy o zmianie grupy taryfowej w ramach grup taryfowych określonych i wycenionych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym. Nowa grupa taryfowa będzie obowiązywać na warunkach i od momentu określonego w umowie dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy lokalnym OSD z Zamawiającym. Szczegółowe zestawienie obiektów i urządzeń oraz ich parametrów, z podziałem na poszczególne części, zostało określone w załączniku nr 1 do OPZ. IX. Zamawiający informuje, że w poniższych punktach zainstalowane są instalacje fotowoltaiczne o nastepujących mocach: 1. Gminny Ośrodek Kultury Gać – 5,13 KW, 2. Urząd Gminy Gać – 20,52 KW, 3. Szkoła Podstawowa w Białobokach – 10,26 KW, 4. Szkoła Podstawowa w Dębowie – 25,38 kW, oraz 5. Szkoła Podstawowa w Gaci – 25,38 KW. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiajacego (Prosumenta) do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacjach wraz z zapewnieniem usługi odbioru i przesyłania tej energii elektrycznej w ww. punktach. Obecnie ww. punkty objęte są umową na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej, świadczenia ausługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadznej do sieci OSD z mikroinstalacji, zawartą na czas określony do dnia 31.03.2020 r. Zamawiający nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w/w warunek udziału w postępowaniu powinien spełniać samodzielnie każdy z wykonawców wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na którym ciążyć będzie obowiązek realizacji części zamówienia objętej obowiązkiem posiadania wyżej wskazanej koncesji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach