Przetargi.pl
Dostawa energii cieplnej w 2022 r.

Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6888-667, 6888-668 , fax. 14 6888-666
 • Data zamieszczenia: 2022-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. świętego Brata Alberta w Tarnowie
  ul. Szpitalna 53
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6888-667, 6888-668, fax. 14 6888-666
  REGON: 29841300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.okay.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa Gminy Miasta Tarnowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii cieplnej w 2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa energii cieplnej do co budynku i wody
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach