Przetargi.pl
Dostawa energii cieplnej do Zespołu Szkół w Ryjewie

Gmina Ryjewo ogłasza przetarg

 • Adres: 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2774234 , fax. 055 2774321
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ryjewo
  ul. Lipowa 1 1
  82-420 Ryjewo, woj. pomorskie
  tel. 055 2774234, fax. 055 2774321
  REGON: 17074779600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.ryjewo.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii cieplnej do Zespołu Szkół w Ryjewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie dostaw energii cieplnej (załącznik nr 3 do SIWZ) do kotłowni zlokalizowanej w Zespole Szkół w Ryjewie, 82-420 Ryjewo, ul. Grunwaldzka 63 (Obiekt 1) poprzedzone modernizacją kotłowni, polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu prac doprowadzających do wymiany źródła pozyskiwania ciepła z oleju opałowego na paliwo stałe w postaci pelletu drzewnego w celu obniżenia kosztów ogrzewania. Celem modernizacji przedmiotowej kotłowni jest eksploatacja oparta o racjonalne zasady i taki system obsługi kotłowni, aby Zamawiający mógł decydować o ilości odbieranego ciepła w zależności od potrzeb, mógł zmienić parametry ogrzewania i miał wpływ na ilość zużywanego ciepła, tzn. ograniczanie dostawy ciepła w uzasadnionych przypadkach i obniżanie parametrów w nocy. W zakres usługi wchodzi: 1.1 Opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przedmiotowej kotłowni mającej na celu: 1.1.1 wymianę 2 sztuk palników olejowych na 2 palniki zasilane pelletem drzewnym; 1.1.2 wykonanie prac niezbędnych do zamiany źródła pozyskiwania ciepła z oleju opałowego na paliwo stałe w postaci pelletu drzewnego; 1.1.3 wprowadzenie harmonogramów pracy podłączonych urządzeń. Wprowadzone w ramach modernizacji zmiany muszą być odwracalne (możliwość powrotu do systemu ogrzewania olejowego bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego). Zmiany te nie będą generowały dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego związanych ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej. Wszelkie koszty modernizacji obciążają Wykonawcę. Po zakończeniu realizacji umowy Zamawiający lub nowy Wykonawca wyłoniony w kolejnym postępowaniu przetargowym odkupi urządzenia zamontowane w ramach modernizacji za kwotę określoną w ofercie pierwotnego Wykonawcy. 1.2 Całodobowa obsługa i eksploatacja przedmiotowej kotłowni c.o., w tym: 1.2.1 obsługa pieców c.o. oraz urządzeń towarzyszących - pompy wodne, odstojniki i inne; 1.2.2 w sezonie grzewczym ogrzewanie obiektów zasilanych z kotłowni; 1.2.3 zapewnienie dostaw ciepłej wody zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem; 1.2.4 bieżąca konserwacja pieców, pomp, instalacji kotłowej (do rozdzielacza głównego); 1.2.5 przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie obsługi, eksploatacji kotłowni, przepisów BHP oraz p. poż.; 1.2.6 przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń kotłowni; 1.2.7 systematyczne sprzątanie pomieszczeń kotłowni. 1.3 Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń kotłowni i instalacji kotłowej, zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, a w przypadku awarii spowodowanej z winy Wykonawcy usunięcie awarii na własny koszt. 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia przedmiotowej kotłowni wraz z wyposażeniem. 3. Zamawiający pokryje koszty opłat z tytułu mediów dla potrzeb wytwarzania energii cieplnej (energia elektryczna, woda, ścieki). 4. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów napraw zamontowanych przez siebie urządzeń oraz konserwacji udostępnionych pomieszczeń, a także sprzętu w okresie świadczenia usługi, tak aby ich stan na dzień zakończenia świadczenia usługi nie był gorszy, niż stan wynikający z normalnego i prawidłowego użytkowania. 5. Koszty osobowe obsługi przedmiotowej kotłowni, koszty paliwa, przeglądów kominiarskich, elektrycznych i dozorowych UDT pokrywane będą przez Wykonawcę. 6. Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej przedmiotowej kotłowni po uprzednim uzgodnieniu terminu. Osoba do kontaktu: Andrzej Zwolak, telefon 55 277 4263 lub 608 538 568 7. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkiej posiadanej dokumentacji technicznej dotyczącej pomieszczeń przedmiotowej kotłowni i wyposażenia technologicznego niezbędnego dla realizacji zadania. 8. Przekazanie pomieszczeń przedmiotowej kotłowni nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł. 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach 4.1 pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy nr 73 8300 0009 0070 1112 2000 0080 opisanym jako: Wadium, znak postępowania: 271.7.2014 Dostawa energii cieplnej do Zespołu Szkół w Ryjewie wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto Zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert. Przelew środków musi być dokonany z konta na konto 4.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 4.3 gwarancjach bankowych 4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych 4.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uwaga Oryginał polecenia przelewu, poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do Zamawiającego wraz z ofertą, umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem Oryginał wadium przetargowego, natomiast kserokopię poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć jako dokument do oferty 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy PZP. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynikło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 7.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 7.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.ryjewo.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach