Przetargi.pl
Dostawa energii cieplnej dla celów grzewczych dla budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu przy Placu Jana III Sobieskiego 1

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, Plac Jana III Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 281 34 40 , fax. 32 281 64 25
 • Data zamieszczenia: 2020-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
  Plac Jana III Sobieskiego 1
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 281 34 40, fax. 32 281 64 25
  REGON: 24300980800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsme@zsmebytom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii cieplnej dla celów grzewczych dla budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu przy Placu Jana III Sobieskiego 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 lit a pzp, zgodnie z którego brzmieniem Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Jedynym wykonawcą mogącym zrealizować zamówienie w zakresie dostarczania ciepła do obiektu zarządzanego przez Zamawiającego jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu. Wykonawca ten jest właścicielem sieci nitki ciepłowniczej, do której przyłączony jest obiekt Zamawiającego i obsługuje tę nitkę, a tym samym jest naturalnym monopolistą. Zatem spełnione są przesłanki określone art.67 ust.1 pkt 1 lit a pzp i udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki ww. wykonawcy jest uzasadnione.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09320000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach