Przetargi.pl
Dostawa endoprotez stawu kolanowego i biodrowego, endoprotez rewizyjnych stawu kolanowego i biodrowego

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 04749 Warszawa, ul. Bursztynowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 735 145 , fax. 226 131 992
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
  ul. Bursztynowa 2
  04749 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 735 145, fax. 226 131 992
  REGON: 1066985300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa endoprotez stawu kolanowego i biodrowego, endoprotez rewizyjnych stawu kolanowego i biodrowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez stawu kolanowego i biodrowego, endoprotez rewizyjnych stawu kolanowego i biodrowego dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 grupy zadaniowe w asortymencie i ilościach szczegółowo wykazanych na Formularzach Cenowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji: Zadanie 1 – implanty do częściowej protezoplastyki stawu kolanowego Zadanie 2 – materiał zespalający do złamań okołoprotezowych 3. Podaną w Formularzach Cenowych ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, wstępną niezbędną do przeprowadzenia postępowania. Ostateczna ilość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy. 4. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych zadań. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 7. Oferowany w postępowaniu przetargowym asortyment (wymieniony w Formularzach Cenowych) musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu w placówkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 8. Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów daje podstawę Zamawiającemu do odrzucenia oferty. 9. Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia ważnej umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 10. Termin płatności wynosi 60 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do Zamawiającego. 11. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów opisanych w rozdziale XVI niniejszej SIWZ. 12. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 13. Podwykonawstwo 1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 2) wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców. 3) zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji wraz z wypełnionymi załącznikami – Formularzami Cenowymi. 1.2 Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 1.3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dotyczy pkt. 1.2 i 1.3: a) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w składanych oświadczeniach, b) w przypadku konsorcjum, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Potwierdzają one spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz barak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 1.4 Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. 1.5 W celu dokonania oceny kryterium „Kryteria oceniane” Wykonawca złoży wraz ofertą Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach