Przetargi.pl
Dostawa dializatorów.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6730543, 6723127 , fax. 023 6730274, 6722764
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
  ul. Powstańców Wielkopolskich 2
  06400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 023 6730543, 6723127, fax. 023 6730274, 6722764
  REGON: 31162200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalciechanow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dializatorów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa dializatorów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33181500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach