Przetargi.pl
Dostawa emulsji asfaltowej C65B3PU/RC do Obwodu Drogowego w Barczewie, w łącznej ilości do 120 Mg

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 535 66 30 , fax. 89 535 66 40
 • Data zamieszczenia: 2019-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
  ul. Cementowa 3
  10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 535 66 30, fax. 89 535 66 40
  REGON: 51086673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-olsztynski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa emulsji asfaltowej C65B3PU/RC do Obwodu Drogowego w Barczewie, w łącznej ilości do 120 Mg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę potrzeb Zamawiającego) dostawa kationowej emulsji szybko rozpadowej, niemodyfikowanej C65B3PU/RC do Obwodu Drogowego w Barczewie, w łącznej ilości do 120 Mg. 1.1. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem (przepompowaniem) emulsji do zbiornika Zamawiającego, zlokalizowanego w Barczewie przy ul. Kościuszki 80. 1.2 Emulsja dostarczana będzie każdorazowo (w ilości do 15 Mg jednorazowo) na pisemne zgłoszenie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy zamówioną partię emulsji w terminie przez siebie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 5 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. 1.3. Zamawiający w pisemnym zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 1.2., każdorazowo określi: ilość emulsji, jaką należy dostarczyć do bazy Obwodu Drogowego w Barczewie. 1.4. Koszt transportu emulsji leży po stronie Wykonawcy. 1.5. Kationowa Emulsja asfaltowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13808:2013-10E oraz powinna posiadać certyfikaty lub świadectwa, potwierdzające spełnienie tej normy. Wykonawca przy każdej dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczona emulsja spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113620-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty wraz z formularzem cenowym. Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy. Zobowiązanie, w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach