Przetargi.pl
Dostawa dźwiękowego i fonicznego systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych wraz z montażem

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7779230, 7779231 , fax. 071 7779229
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 1/8 1/8
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7779230, 7779231, fax. 071 7779229
  REGON: 00109467000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dźwiękowego i fonicznego systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych wraz z montażem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie ilości elektronicznych foniczno-dźwiękowych punktów alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych przy zachowaniu identyczności funkcjonowania w systemie już istniejącym we Wrocławiu. W
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 352400008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.450 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w obcej, wymienialnej walucie. W takim przypadku Wykonaw
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności: wykonał z należytą starannością w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostawy systemu dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych wraz z montażem, na kwotę o wartości min. 50 000 zł brutto każda. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dołączyć: - w formie oryginału: 1) Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (§ 4.1. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane): 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby). 3) wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień, potwierdzający wykonanie co najmniej 2 dostaw systemu dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych wraz z montażem, na kwotę o wartości min. 50 000 zł brutto każda, z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i zamawiających (nazwa oraz adres). Wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 1 dział III.2). Fakt należytego wykonania dostaw musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami dołączonymi do wykazu. A. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. B. Dokument, o którym mowa w pkt A, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C. Jeżeli w kraju pochodzenia lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt A, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt B stosuje się odpowiednio. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum): 1. każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie - dokument wymieniony w pkt: 2). 2. mogą złożyć jako jeden wspólny dla wszystkich Wykonawców - dokumenty wymienione w pkt: 3). Warunek dotyczący wymaganego doświadczenia badany będzie łącznie. 3. Oświadczenie wymienione w pkt. 1), Wykonawcy mają złożyć wspólnie na jednym dokumencie ( podpisane przez Pełnomocnika lub każdego z Wykonawców odrębnie). 4. Wypełniając formularz ofertowy, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach