Przetargi.pl
Dostawa dwóch zestawów wyposażenia audio–video wraz z montażem i szkoleniem z obsługi

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, Akademicka 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
  Akademicka 14
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  REGON: 451202740
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ansl.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch zestawów wyposażenia audio–video wraz z montażem i szkoleniem z obsługi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów wyposażenia audio – video wraz z montażem i szkoleniem z obsługi.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający żąda złożenia:formularza jakościowego wymaganych parametrów - według załącznika nr 5 do SWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach