Przetargi.pl
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV 4x4 dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w podziale na 2 części

WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58/ 343-00-87; 58/ 343-00-90
 • Data zamieszczenia: 2023-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU
  ul. Sucha 12
  80-531 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58/ 343-00-87; 58/ 343-00-90
  REGON: 220523800
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wbgitr.gdansk.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV 4x4 dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w podziale na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - dostawa fabrycznie nowego samochodu typu SUV 4x4 napędzanego silnikiem hybrydowym typu HEV o DMC poniżej 3,5tSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (Opis techniczny) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.Część II - dostawa fabrycznie nowego samochodu typu SUV 4x4 napędzanego silnikiem spalinowym (benzynowym lub Diesel) lub silnikiem hybrydowym typu HEV lub MHEV o DMC poniżej 3,5t.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (Opis techniczny) stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-13

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach