Przetargi.pl
Dostawa drzew i krzewów

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 515 186 , fax. 322 515 081
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 515 186, fax. 322 515 081
  REGON: 35457111011220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drzew i krzewów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Dostawa drzew i krzewów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. Zakres dostaw dla poszczególnych części określają załączniki: 1) dla Części 1 – Dostawa drzew i krzewów dla Konserwacji I – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1, 2) dla Części 2 – Dostawa drzew i krzewów dla Konserwacji II – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 2, 3) Dla części 3 - Dostawa drzew i krzewów dla Konserwacji III – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Część 3, 4) Dla części 4 - Dostawa drzew i krzewów dla Konserwacji IV – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 4, 5) Dla części 5 - Dostawa drzew i krzewów dla Konserwacji V – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 5. 6) Dla części 6 – Dostawa drzew i krzewów dla ZPU – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 6 Ogółem Zamawiający zamierza zakupić:  drzewa - 529 szt,  krzewy - 5572 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03452000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z Ofertą (wzór OFERTY – odpowiednio do poszczególnych części stanowią Załączniki 1A – 6A do SIWZ) Wykonawca składa: 1) Formularz cenowy odpowiedni do części stanowiący Załączniki 1B – 6B do SIWZ, 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ), 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ), 4) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów, ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach