Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu medycznego

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.upwr.edu.pl/przetargi/21866/dostawy.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO 1. Wspólny Słownik Zamówień: 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne 33690000-3 różne produkty medyczne 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ilościach i rodzajach zgodnych z zamówieniem Zamawiającego według załącznika nr 1.1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, w oryginalnych opakowaniach producenta. 4. Miejsce realizacji zamówienia stanowią jednostki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: a. Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni Psów i Kotów, Wrocław, pl. Grunwaldzki 47, b. Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wrocław, pl. Grunwaldzki 45, c. Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wrocław, pl. Grunwaldzki 49, d. Katedra i Klinika Chirurgii, Wrocław pl. Grunwaldzki 51, e. Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych, Wrocław, pl. Grunwaldzki 47. 5. Każda z wymienionych Katedr, o których mowa powyżej będzie samodzielnie składać swoje zapotrzebowania Wykonawcy w formie: faks, e-mail. 6. Wykonawca dostarczy produkty zdatne do użytku przez okres nie mniejszy niż 75 % wartości okresu przydatności (określonego przez producenta) licząc od daty dostawy produktów do Zamawiającego. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 24 miesięcy okresu rękojmi. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru. 7. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia faktury do Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa wystawiał odrębne faktury dla każdej jednostki organizacyjnej składającej zamówienie, ponadto nr umowy winien być wpisany do faktury. 8. Wykonawca umożliwi dostęp do elektronicznych wersji dokumentów dostawy (faktury) zgodny z programem posiadanym przez Zamawiającego, tj.: Klinika XP. 9. W przypadku objęcia asortymentu będącego przedmiotem zamówienia lub jego części cenami promocyjnymi Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego i do rozliczeń z nim zastosuje ceny promocyjne. Przez cenę promocyjną rozumie się cenę niższą niż określona przez Wykonawcę w załączniku nr 1.1 do SIWZ 10. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiących załącznik nr 5.1. do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji (dotyczy , tj.: w trakcie trwania umowy wykorzysta co najmniej 60% ilości produktów opisanej w załączniku nr 1.1 do SIWZ. Pozostałe 40% ilości produktów zostanie wykorzystane w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do faktycznie wykonanej dostawy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez rozwiązanie równoważne należy rozumieć rozwiązanie o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych, a także o tej samej substancji czynnej (jeśli dotyczy) nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem parametry rozumie się przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, substancję czynną wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy, spełniają warunki określone przez w stopniu nie gorszym. Wykonawca oferując dostawy równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające tę równoważność. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (dot. każdej z Części) normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach