Przetargi.pl
04890 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 10 905 , fax. 71 77 10 904
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
  ul. Ofiar Oświęcimskich 36
  50-059 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 10 905, fax. 71 77 10 904
  REGON: 20568529000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wi.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  04890 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz realizacja zagospodarowania siedmiu obszarów (wnętrz podwórzowych) oraz „zielonej ulicy” (ulicy Daszyńskiego), położonych w dzielnicy Ołbin. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Grow Green, którego celem jest przystosowanie miasta do zmian klimatu. Planuje się m.in. następujące rozwiązania: parki kieszonkowe, zielone ściany utworzone z pnączy, ogrody deszczowe, nasadzenia drzew i krzewów oraz inne innowacyjne rozwiązania oparte o naturę i podnoszące bioróżnorodność. Zadanie będzie realizowane w oparciu o PFU oraz Koncepcję programową dla projektu „Grow Green”, opracowaną przez zespół pod kierunkiem Łukasza Dworniczaka i stanowiącą załącznik do PFU. Niniejsze zamówienie jest podzielone na następujące części: Część 1: obejmuje - opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów oraz wykonanie robót zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w PFU i projektu opracowanego przez Wykonawcę dla Obszaru 1 (Teren ograniczony ulicami Rychtalską i Ustronie oraz pierzeją kamienic przy ul. Jedności Narodowej) oraz Obszaru 2 (Zachodnia część podwórza pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej). Część 2: obejmuje - opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów oraz wykonanie robót zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w PFU i projektu opracowanego przez Wykonawcę dla Obszaru 3 (Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza) oraz Obszaru 4 (Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Walecznych, Prusa i Reja). Część 3: obejmuje - opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów oraz wykonanie robót zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w PFU i projektu opracowanego przez Wykonawcę dla Obszaru 6 (Podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego) oraz Obszaru 7 (obszar przy ulicy Wygodnej między Nowowiejską a Żeromskiego). Część 4: obejmuje - opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz załączonych dokumentów oraz wykonanie robót zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w PFU i projektu opracowanego przez Wykonawcę dla Obszaru 5 (Obszar przy skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej i B. Prusa) oraz Obszaru tzw. Zielonej ulicy (ciąg ul. Daszyńskiego wraz z przegródkami oraz Zielona fragment ulicy B. Prusa na odcinku wzdłuż Skweru Ludzi ze Znakiem „P”). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: na Część 1 5 000,00 Pięć tysięcy złotych 00/100 na Część 2 5 000,00 Pięć tysięcy złotych 00/100 na Część 3 5 000,00 Pięć tysięcy złotych 00/100 na Część 4 5 000,00 Pięć tysięcy złotych 00/100 W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości wynikającej z sumy kwot wadium na poszczególne części wraz z podaniem numerów części na które wnosi wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach