Przetargi.pl
Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, specjalistycznych odczynników chemicznych oraz wyrobów diagnostycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 25 części.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2018-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 189600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, specjalistycznych odczynników chemicznych oraz wyrobów diagnostycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 25 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, specjalistycznych odczynników chemicznych oraz wyrobów diagnostycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 25 części. Część 1 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, Część 2 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, Część 3 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, Część 4 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ, Część 5 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, Część 6 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SIWZ, Część 7 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 7 do SIWZ, Część 8 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 8 do SIWZ, Część 9 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 9 do SIWZ, Część 10 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 10 do SIWZ, Część 11 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 11 do SIWZ, Część 12 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 12 do SIWZ, Część 13 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 13 do SIWZ, Część 14 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 14 do SIWZ, Część 15 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 15 do SIWZ, Część 16 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 16 do SIWZ, Część 17 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 17 do SIWZ, Część 18 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 18 do SIWZ, Część 19 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 19 do SIWZ, Część 20 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 20 do SIWZ, Część 21 – Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 21 do SIWZ, Część 22 – Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 22 do SIWZ, Część 23 – Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 23 do SIWZ, Część 24 – Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 24 do SIWZ, Część 25 – Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 25 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 26 do SIWZ. Zaleca się, aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 2. Wykaz asortymentowy i ilościowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach