Przetargi.pl
DOSTAWA DROBIU I WĘDLIN DROBIOWYCH

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 20954 Lublin, ul. dr K. Jaczewskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 72-44-360 , fax. 081 746-71-55
 • Data zamieszczenia: 2018-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
  ul. dr K. Jaczewskiego 8
  20954 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 0-81 72-44-360, fax. 081 746-71-55
  REGON: 28875100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA DROBIU I WĘDLIN DROBIOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA DROBIU I WĘDLIN DROBIOWYCH - 14 pozycji asortymentowych Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”, załącznik nr 1. Poz.1. kurczak świeży cały schłodzony Poz.2. kurczak mrożony cały Poz.3. noga drobiowa (dwie kości) Poz.4. noga drobiowa mrożona Poz.5. korpus z kurczaka świeży ze skrzydłami poz.6. filet z piersi kurczaka świeży surowy schłodzony Poz.7. filet z piersi kurczaka świeży surowy - schłodzony poz.8. wątróbka drobiowa świeża Poz.9. parówki drobiowe Poz.10. pasztet drobiowy pieczony Poz.11. szynka drobiowa Poz.12. polędwica drobiowaniskotłuszczowa Poz.13. polędwica drobiowa z warzywami Poz.14. szynka z indyka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca nie jest zobligowany do spełniania powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2 do siwz); 2) kosztorys ofertowy- wg wzoru określonego w załączniku nr 1, posiadający wypełnione wszystkie wiersze i kolumny 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdz. 4 pkt. 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach