Przetargi.pl
Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych laptopów – 4 szt.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ogłasza przetarg

 • Adres: 01494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 851 482 , fax. 261 851 450
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  ul. Księcia Bolesława 6
  01494 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 851 482, fax. 261 851 450
  REGON: 1040136900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itwl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych laptopów – 4 szt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych laptopów – 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach