Przetargi.pl
dostawa czytników linii papilarnych i czytników dokumentów

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, ul. Basztowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3921 338 , fax. 12 3921956
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 3921 338, fax. 12 3921956
  REGON: 00051417600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa czytników linii papilarnych i czytników dokumentów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego: 20 szt. czytników linii papilarnych oraz 20 szt. czytników dokumentów. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz. Opis warunków wykonania zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233310-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie wyznaczonym na składanie ofert, Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) formularz oferty wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną