Przetargi.pl
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego

Miasto Sokołów Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Sokołów Podlaski
  ul. Wolności 21 21
  08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolowpodl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP CUKROWNIA w Sokołowie Podlaskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do umowy. 1) Przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące wymagania: a) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami (rok produkcji 2013); b) posiadać komplet dokumentacji techniczno - eksploatacyjnej. 2) Posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku, w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 ze zm.) dostarczone do Zamawiającego najpóźniej w dniu odbiory przedmiotu zamówienia. 3) Zamawiający wymaga, aby na przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił gwarancji jakości nie mniej niż 24 miesiące, liczonym od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru końcowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zużycie energii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sokolowpodl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach