Przetargi.pl
Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do obsługi PSZOK – u w ramach realizacji projektu pn. „Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Cekcyn”.

GMINA CEKCYN ogłasza przetarg

 • Adres: 89-511 Cekcyn, ul. Szkolna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (052) 3347550 , fax. (052) 3347580
 • Data zamieszczenia: 2021-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CEKCYN
  ul. Szkolna 2
  89-511 Cekcyn, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (052) 3347550, fax. (052) 3347580
  REGON: 09235110400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cekcyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do obsługi PSZOK – u w ramach realizacji projektu pn. „Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Cekcyn”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego, nieużywanego ciągnika wraz z osprzętem do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cekcynie. Rok produkcji ciągnika nie powinien być wcześniejszy niż rok 2020. 2. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – obszary chronione, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, tytuł projektu: „Budowa kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Cekcyn”. 3. Miejsce dostawy i przekazania przedmiotu zamówienia: Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89 – 511 Cekcyn. 4. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji oraz dopuszczające pojazd do ruchu. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wraz z urządzeniem dokumenty i świadectwa (w języku polskim): świadectwo zgodności CE, katalog części zamiennych, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, UDT. 6. Minimalny okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy i liczony będzie od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 7. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatne przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta. 8. Serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe w okresie gwarancji będą świadczone w miejscu postoju ciągnika tj. w siedzibie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cekcynie, ul. Kanałowa, 89 – 511 Cekcyn. W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w miejscu postoju ciągnika, Wykonawca na własny koszt zapewni naprawę w autoryzowanej stacji obsługi uprawnionej do naprawy tego modelu ciągnika. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ. Specyfikacja techniczna zawiera minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do uruchomienia ciągnika, przeszkolenia wyznaczonego pracownika Zamawiającego oraz wydania dokumentacji technicznej dotyczącej dostarczonego ciągnika, sporządzonej w języku polskim. 11. W cenie oferty należy uwzględnić uruchomienie ciągnika, przeszkolenie pracownika Zamawiającego oraz transport ciągnika i ubezpieczenie ciągnika od ewentualnych uszkodzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 12. Odbiór dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z warunkami zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach