Przetargi.pl
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym w ramach zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów

Gmina Klimontów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-640 Klimontów, Zysmana 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158661006
 • Data zamieszczenia: 2022-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Klimontów
  Zysmana 1
  27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie
  tel. 158661006
  REGON: 830409940
 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym w ramach zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnymw ramach zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej –W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym czasie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej jedną dostawę ciągnika o wartości min. 150 tys. zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach