Przetargi.pl
Dostawa ciągnika komunalnego oraz sprzętu przeznaczonego do napowietrzania naturalnych trawników sportowych

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 94-020 Łódź, Al. Władysława Bandurskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 272 15 11 , fax. 0-42 272 15 04
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.
  Al. Władysława Bandurskiego 7
  94-020 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 272 15 11, fax. 0-42 272 15 04
  REGON: 10069454800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: makis.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika komunalnego oraz sprzętu przeznaczonego do napowietrzania naturalnych trawników sportowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego oraz fabrycznie nowego sprzętu przeznaczonego do napowietrzania naturalnych trawników sportowych - aerator
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. dokumenty i oświadczenie w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego - Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: folderów, katalogów, ulotek informacyjnych, prospektów - zawierających informacje techniczne nie zawierające informacji sprzecznych z opisem przedmiotu zamówienia podanym w SIWZ, 1.3. wykaz oferowanego sprzętu wraz z podaniem modelu, wraz z opisem technicznym odpowiadającym wymaganiom Zamawiającego, 1.4 pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną