Przetargi.pl
"Dostawa chleba oraz bułki tartej" do Zakładu Karnego w Hrubieszowie

Zakład Karny w Hrubieszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 22500 Hrubieszów, ul. Nowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 966 915 , fax. 846 963 354
 • Data zamieszczenia: 2018-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Hrubieszowie
  ul. Nowa 64
  22500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 846 966 915, fax. 846 963 354
  REGON: 32091100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa chleba oraz bułki tartej" do Zakładu Karnego w Hrubieszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuję „Dostawy chleba oraz bułki tartej” do Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Chleb zwykły pszenno – żytni, (krojony i pakowany w opakowanie foliowe po 150 gram,) 64 000 kg, Chleb pszenny, w proporcji 100% mąki pszennej, (krojony i pakowany w opakowanie foliowe po 150 gram) 7 665 kg, Bułka tarta 180 kg Zamawiany asortyment musi być świeży, dobrej jakości, wolny od wad, o terminie przydatności do spożycia pozwalającym na przechowywanie go przez okres co najmniej 3 dni od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Każda etykieta musi obligatoryjnie zawierać następujące dane: nazwę żywności, dane dotyczące składników występujących w środku spożywczym, ilość określonych składników, waga netto, waga brutto, daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia, informacje o wartości odżywczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest określony kalkulacyjnymi wielkościami, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku zamówienia mniejszej ilości przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia na własny koszty, zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCAP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie od poniedziałku do soboty do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie w godzinach 8:00 – 13:00. Przy każdorazowej dostawie będzie dostarczana faktura VAT. Wielkość poszczególnych dostaw Zamawiający będzie określał telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z jednodniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. Wykonawca składa wraz z ofertą podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( zał. nr 3)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach