Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych

Dom Pomocy Społecznej "Pod Modrzewiami" ogłasza przetarg

 • Adres: 22460 Szczebrzeszyn, ul. Błonie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 821 604 , fax. 846 821 604
 • Data zamieszczenia: 2018-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Pod Modrzewiami"
  ul. Błonie 117
  22460 Szczebrzeszyn, woj. lubelskie
  tel. 846 821 604, fax. 846 821 604
  REGON: 29524800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dps.szczebrzeszyn.roztocze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Modrzewiami w Szczebrzeszynie zgodnie co do części i ilości zawartych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Dokumenty te składa się w formie oryginałów. Wraz ze złożeniem tych dokumentów wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach