Przetargi.pl
Dostawa chemoodpornych ubrań gazoszczelnych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 61767 Poznań, ul. Masztalarska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 22 20 200 , fax. 61 22 20 500
 • Data zamieszczenia: 2018-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Masztalarska 3
  61767 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 22 20 200, fax. 61 22 20 500
  REGON: 68449300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.psp.wlkp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa zespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa chemoodpornych ubrań gazoszczelnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 kompletów fabrycznie nowych chemoodpornych ubrań gazoszczelnych, wykorzystywanych podczas działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Ubranie jednoczęściowe wykonane w formie kombinezonu, umożliwiające pracę ratownika w aparacie powietrznym nadciśnieniowym i hełmie, noszonymi pod ubraniem. Ubranie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł przed upływem terminu na składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium został złożony w siedzibie Zamawiającego przy ul. Masztalarska 3 w Kancelarii KW PSP Poznań, a jego kopia załączona do oferty. 2) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy. 3) Dokument wymieniony w pkt V.3 ppkt. 1) SIWZ – jeżeli dotyczy. 4) Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym druk oferty - jeżeli dotyczy. 5) Zamawiający dopuszcza/zaleca złożenie załącznika nr 8 do SIWZ tj.: oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przez Wykonawcę, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach