Przetargi.pl
Dostawa bonów żywnościowych dla Fundacji Jesteśmy dla Was w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2019-2021.

Fundacja Jesteśmy dla Was ogłasza przetarg

 • Adres: 40-019 Katowice, Krasińskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 501422533
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Jesteśmy dla Was
  Krasińskiego 29
  40-019 Katowice, woj. śląskie
  tel. 501422533
  REGON: 381296063
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jestesmydlawas.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów żywnościowych dla Fundacji Jesteśmy dla Was w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2019-2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa bonów żywnościowych dla Fundacji jesteśmy dla Was w Katowicach w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2019-2021. Zamówienie obejmuje dostawę: w roku 2019 - 2.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 50,00 zł/szt. (słownie: pięćdziesiąt złotych) 2.500 szt. bonów o jednostkowym nominale 20,00 zł/szt. (słownie: dwadzieścia złotych) 5.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 10,00 zł/szt. (słownie: dziesięć złotych) w roku 2020 - 2.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 50,00 zł/szt. (słownie: pięćdziesiąt złotych) 2.500 szt. bonów o jednostkowym nominale 20,00 zł/szt. (słownie: dwadzieścia złotych) 5.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 10,00 zł/szt. (słownie: dziesięć złotych) w roku 2021 - 2.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 50,00 zł/szt. (słownie: pięćdziesiąt złotych) 2.500 szt. bonów o jednostkowym nominale 20,00 zł/szt. (słownie: dwadzieścia złotych) 5.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 10,00 zł/szt. (słownie: dziesięć złotych) Pod pojęciem „bonów żywnościowych”, zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach