Przetargi.pl
Dostawa bonów pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej; dla Fundacji Jesteśmy dla Was w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2019-2021.

Fundacja Jesteśmy dla Was ogłasza przetarg

 • Adres: 40-019 Katowice, Krasińskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 501422533
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Jesteśmy dla Was
  Krasińskiego 29
  40-019 Katowice, woj. śląskie
  tel. 501422533
  REGON: 381296063
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jestesmydlawas.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej; dla Fundacji Jesteśmy dla Was w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2019-2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa bonów pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej dla Fundacji jesteśmy dla Was w Katowicach w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2019-2021. Zamówienie obejmuje dostawę: w roku 2019 - 2.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 50,00 zł/szt. (słownie: pięćdziesiąt złotych) 2.500 szt. bonów o jednostkowym nominale 20,00 zł/szt. (słownie: dwadzieścia złotych) 5.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 10,00 zł/szt. (słownie: dziesięć złotych) w roku 2020 - 2.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 50,00 zł/szt. (słownie: pięćdziesiąt złotych) 2.500 szt. bonów o jednostkowym nominale 20,00 zł/szt. (słownie: dwadzieścia złotych) 5.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 10,00 zł/szt. (słownie: dziesięć złotych) w roku 2021 - 2.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 50,00 zł/szt. (słownie: pięćdziesiąt złotych) 2.500 szt. bonów o jednostkowym nominale 20,00 zł/szt. (słownie: dwadzieścia złotych) 5.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 10,00 zł/szt. (słownie: dziesięć złotych) Pod pojęciem „bonów pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej”, zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 2. Ilość i rodzaj: Dostawa zamawianych bonów ma być realizowana w dwóch transzach każdego roku I transza w roku 2019 najpóźniej do 30.04.2019 1.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 50,00 zł/szt. (słownie: pięćdziesiąt złotych) 1.250 szt. bonów o jednostkowym nominale 20,00 zł/szt. (słownie: dwadzieścia złotych) 2.500 szt. bonów o jednostkowym nominale 10,00 zł/szt. (słownie: dziesięć złotych) II transza w roku 2019 najpóźniej do 31.07.2019 1.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 50,00 zł/szt. (słownie: pięćdziesiąt złotych) 1.250 szt. bonów o jednostkowym nominale 20,00 zł/szt. (słownie: dwadzieścia złotych) 2.500 szt. bonów o jednostkowym nominale 10,00 zł/szt. (słownie: dziesięć złotych) I transza w roku 2020 najpóźniej do 31.03.2020 1.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 50,00 zł/szt. (słownie: pięćdziesiąt złotych) 1.250 szt. bonów o jednostkowym nominale 20,00 zł/szt. (słownie: dwadzieścia złotych) 2.500 szt. bonów o jednostkowym nominale 10,00 zł/szt. (słownie: dziesięć złotych) II transza w roku 2020 najpóźniej do 31.07.2020 1.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 50,00 zł/szt. (słownie: pięćdziesiąt złotych) 1.250 szt. bonów o jednostkowym nominale 20,00 zł/szt. (słownie: dwadzieścia złotych) 2.500 szt. bonów o jednostkowym nominale 10,00 zł/szt. (słownie: dziesięć złotych) I transza w roku 2021 najpóźniej do 31.03.2021 1.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 50,00 zł/szt. (słownie: pięćdziesiąt złotych) 1.250 szt. bonów o jednostkowym nominale 20,00 zł/szt. (słownie: dwadzieścia złotych) 2.500 szt. bonów o jednostkowym nominale 10,00 zł/szt. (słownie: dziesięć złotych) II transza w roku 2021 najpóźniej do 31.07.2021 1.000 szt. bonów o jednostkowym nominale 50,00 zł/szt. (słownie: pięćdziesiąt złotych) 1.250 szt. bonów o jednostkowym nominale 20,00 zł/szt. (słownie: dwadzieścia złotych) 2.500 szt. bonów o jednostkowym nominale 10,00 zł/szt. (słownie: dziesięć złotych) 3. Bony muszą umożliwiać nabywanie artykułów spożywczych. 4. Miejsce realizacji bonów towarowych winno obejmować placówki handlowe zlokalizowane na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Śląskiego. 5. Termin ważności bonów – w roku 2019 do 31.03.2020 W roku 2020 do 31.03.2021 W roku 2021 do 31.03.2022
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach