Przetargi.pl
„Dostawa bloczków betonowych wraz z ułożeniem”

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, Witaszyczki, Mariusza Małynicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 472 456 , fax. 627 472 456
 • Data zamieszczenia: 2021-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
  Witaszyczki, Mariusza Małynicza 1
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 627 472 456, fax. 627 472 456
  REGON: 25158093900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa bloczków betonowych wraz z ułożeniem”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bloczków betonowych wraz z ułożeniem z nich muru o długości min 94m i wysokości 2,4m:  mur powinien być zbudowany głównie (min. 50% całości) z bloczków betonowych o wymiarach: sz.80 x dł.160 x wys.40 cm,  dopuszcza się inne wymiary bloczków betonowych tylko w miejscu łamania muru oraz w sytuacji gdzie trzeba dopasować jego długość do krawędzi placu, na którym będzie umieszczony,  wysokość muru: 240cm,  bloczki wykonane z betonu C30/37,  montaż bloczków na zakładkę,  mur ustawiony w kształcie litery „L” (rys. w załączniku),  montowany mur musi przylegać bezpośrednio do obecnie istniejącego muru i stanowić z nim jedną spójną całość,  transport, załadunek oraz rozładunek kostek betonowych w siedzibie Zamawiającego jest po stronie Wykonawcy,  Wykonawca ponosi pełen koszt ustawienia muru wraz z materiałami niezbędnymi do jego prawidłowego ułożenia. 5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44114200-4 – Produkty betonowe. 44111600-7 – Bloki. 5.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Tom II SIWZ. 5.4. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących dostawy będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia. 5.6. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą przedmiotu zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44114200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach