Przetargi.pl
Dostawa biomasy do kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

Zespół Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Unicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 852 00 40 , fax. 81 852 00 40
 • Data zamieszczenia: 2020-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół
  ul. Unicka 5
  21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 81 852 00 40, fax. 81 852 00 40
  REGON: 59056200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka oświatowa - szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa biomasy do kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa biomasy: pelletu drzewnego, zrębki drzewnej i pelletu słomianego według poniższej specyfikacji znajdującej się w SiWZ do miejsca wskazanego przez zamawiającego, tj. kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim w ilościach podanych w formularzu ofertowo - cenowym. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09111400-4 – paliwa drzewne 03419000-0 –drewno cięte 03114100-4 – słoma
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach