Przetargi.pl
Dostawa pelletu drzewnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, Adampol 37
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 59 13 286
 • Data zamieszczenia: 2022-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
  Adampol 37
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 82 59 13 286
  REGON: 110197411
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pelletu drzewnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego do siedziby Zamawiającego, transportem i rozładunkiem Wykonawcy, do zbiorników magazynowych Zamawiającego. 2. Kod CPV 09111400 - 4 paliwa drzewne.3. Przedmiot zamówienia ma spełniać przedstawione poniżej dane techniczne przez cały okres obowiązywania umowy: 1) zgodność z normą EN 14961-2 lub równoważną2) pellet bez domieszki innych substancji jak kleje, lepiszcze czy utwardzacze3) średnica pelletu 6mm do 8mm4) długość od 10 mm do 30 mm5) wartość opałowa nie niższa niż 17500 kJ/kg6) wilgotność do 10%7) zawartość popiołu do 1%8) gęstość 1,0 do 1,4 kg/m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach