Przetargi.pl
Dostawa betonu B-30 na budowę odcinka drogi gminnej Emilów - Michałów w gminie Głowaczów

Gmina Głowaczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-903 Głowaczów, Rynek 35
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6231075 , fax. 48 6231217
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głowaczów
  Rynek 35 35
  26-903 Głowaczów, woj. mazowieckie
  tel. 48 6231075, fax. 48 6231217
  REGON: 67022364600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa betonu B-30 na budowę odcinka drogi gminnej Emilów - Michałów w gminie Głowaczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Dostawy betonu B30 na budowę odcinka drogi gminnej Emilów - Michałów. Beton B30 w ilości 650 m? należy dostarczyć samochodami specjalistycznymi do przewozu betonu tzw. gruszką i wylać bezpośrednio na budowaną drogę. Dzienna partia dostaw betonu uzależniona będzie od długości przygotowanego do przebudowy odcinka drogi. Dzienne partie dostawy betonu odbywać się będą na zgłoszone zapotrzebowanie przez Zamawiającego z wyprzedzeniem o 1 dzień roboczy wcześniej - telefonicznie lub faksem. Realizacja rozliczeń za dokonane dostawy odbywać się będzie na podstawie kwitów WZ i protokólarnym odbiorze każdej dostarczonej partii betonu. Dostawy winny być realizowane z należytą starannością, sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego do wyczerpania przedmiotu umowy. Na wykonaną dostawę Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat zgodności lub atest, który potwierdzi, że dostarczony produkt odpowiada określonym normom. W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w 3 dni od zgłoszenia. Uznanie reklamacji następować winno poprzez wymianę produktu wadliwego na wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - Główny przedmiot zamówienia - 44114100-3 - gotowa mieszanka betonu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441141003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glowaczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach