Przetargi.pl
Dostawa baterii akumulatorów do tunelu KST.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-586 Kraków, Centralna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(12)6167000 , fax. +48(12)6167417
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
  Centralna 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(12)6167000, fax. +48(12)6167417
  REGON: 35711616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa baterii akumulatorów do tunelu KST.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa baterii akumulatorów do tunelu KST w Krakowie - Zestaw 18 szt. baterii akumulatorów montowanych na stelażu VRLA AGM min. 200Ah 12V lub równoważne - do montażu w pomieszczeniu CB1 Dworzec Główny tunelu tramwajowego KST: - Zestaw 18 szt. baterii akumulatorów montowanych na stelażu VRLA AGM min.200Ah 12V lub równoważne do montażu w pomieszczeniu CB3 Politechnika tunelu tramwajowego KST: - Zestaw 18 szt. baterii akumulatorów montowanych na stelażu VRLA AGM min.150Ah 12V lub równoważne do montażu w pomieszczeniu CB4 Politechnika tunelu tramwajowego KST: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Materiały należy dostarczyć do pomieszczeń Centralnych baterii sterowania CB1, CB3, CB4 tunelu KST w Krakowie w terminie do 21.12.2020 r. Gwarancja na dostarczone materiały: zgodnie z kartami produktów oraz wymaganiami co do trwałości określonymi w niniejszym dokumencie. Łączny czas naprawy/wymiany materiału na nowy nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia. Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta Wykonawca dokona na własny koszt odbioru oraz utylizacji materiałów staroużytecznych w rodzajach i ilościach nie przekraczających przedmiotu Zamówienia. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy (produkty) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. b) Okres gwarancji jakości: Gwarancja na dostarczone materiały: zgodnie z kartami produktów Termin dostawy do 21.12.2010 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31400000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach