Przetargi.pl
Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu

Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-320 Mszczonów, Grójecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 857 13 22
 • Data zamieszczenia: 2021-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie
  Grójecka 45
  96-320 Mszczonów, woj. mazowieckie
  tel. 46 857 13 22
  REGON: 36593178000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuwmszczonow.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny 1 (jednej) sztuki nowego autobusu dla Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie z opcją wykupu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia do Umowy oraz w załączniku nr 7 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Obowiązującym wynagrodzeniem dla wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 KC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach