Przetargi.pl
Dostawa aspiracyjno-próźniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi, odczynników do procedur laboratoryjnych i badań cytologicznych , odczynników do analizatora GEM Premier 4000 firmy Instrumentation Laboratory, testów jakościowych używanych w laboratorium, staplerów j.uż. do szwu liniowego i okrężnego, staplerów płucnych, wkładów przegubowych j. uż. do staplera, płynów zapobiegających parowaniu optyki, staplerów do zespoleń jelitowych, sond do stymulacji jednobiegunowej i rurek intubacyjnych do neuromonitora Response/NIM 3.0, jednorazowego osprzętu i materiałów zużywalnych do zestawu laparaskopowego Full HD, ostrzy do Shavera typu GD 665, elektrod do EKG j. uż., osłon z foli, środków do dezynfekcji endoskopów giętkich Pentax i Fujion, środków do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich f. Pentax w myjni typ WD425E firmy Belimed AG, jałowych żeli do USG, zestawów infuzyjnych do pompy Ascor AP31, przyrządów do nakłucia jamy opłucnej podziale na 17 części.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 834 147 296 , fax. 834 147 297
 • Data zamieszczenia: 2020-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
  ul. Terebelska 57-65
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 834 147 296, fax. 834 147 297
  REGON: 67670800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbp.eb2b.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aspiracyjno-próźniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi, odczynników do procedur laboratoryjnych i badań cytologicznych , odczynników do analizatora GEM Premier 4000 firmy Instrumentation Laboratory, testów jakościowych używanych w laboratorium, staplerów j.uż. do szwu liniowego i okrężnego, staplerów płucnych, wkładów przegubowych j. uż. do staplera, płynów zapobiegających parowaniu optyki, staplerów do zespoleń jelitowych, sond do stymulacji jednobiegunowej i rurek intubacyjnych do neuromonitora Response/NIM 3.0, jednorazowego osprzętu i materiałów zużywalnych do zestawu laparaskopowego Full HD, ostrzy do Shavera typu GD 665, elektrod do EKG j. uż., osłon z foli, środków do dezynfekcji endoskopów giętkich Pentax i Fujion, środków do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich f. Pentax w myjni typ WD425E firmy Belimed AG, jałowych żeli do USG, zestawów infuzyjnych do pompy Ascor AP31, przyrządów do nakłucia jamy opłucnej podziale na 17 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa aspiracyjno-próźniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi, odczynników do procedur laboratoryjnych i badań cytologicznych , odczynników do analizatora GEM Premier 4000 firmy Instrumentation Laboratory, testów jakościowych używanych w laboratorium, staplerów j.uż. do szwu liniowego i okrężnego, staplerów płucnych, wkładów przegubowych j. uż. do staplera, płynów zapobiegających parowaniu optyki, staplerów do zespoleń jelitowych, sond do stymulacji jednobiegunowej i rurek intubacyjnych do neuromonitora Response/NIM 3.0, jednorazowego osprzętu i materiałów zużywalnych do zestawu laparaskopowego Full HD, ostrzy do Shavera typu GD 665, elektrod do EKG j. uż., osłon z foli, środków do dezynfekcji endoskopów giętkich Pentax i Fujion, środków do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich f. Pentax w myjni typ WD425E firmy Belimed AG, jałowych żeli do USG, zestawów infuzyjnych do pompy Ascor AP31, przyrządów do nakłucia jamy opłucnej podziale na 17 części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1 4000,00 PLN Część 2 300,00 PLN Część 3 1200,00 PLN Część 4 150,00 PLN Część 5 1600,00 PLN Część 6 1200,00 PLN Część 7 300,00 PLN Część 8 300,00 PLN Część 9 1000,00 PLN Część 10 200,00 PLN Część 11 300,00 PLN Część 12 800,00 PLN Część 13 1600,00 PLN Część 14 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium Część 15 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium Część 16 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium Część 17 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ Informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do siwz (oryginał dokumentu). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII A ust. 1 siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz (oryginał dokumentu). 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII A ust. 1 siwz, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz (oryginał dokumentu). II. INNE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz. 2. Wypełnione formularze cenowe zgodnie z załącznikiem nr 2A do siwz. 3. Folder/katalog/ulotka wyrobów objętych przedmiotem zamówienia (zalecane przez zamawiającego). 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z Rozdz. IV ust. 19 SIWZ). 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – dokument wadium (gwarancji lub poręczenia) – o ile dotyczy. UWAGA: Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty wskazane w rozdz. VIII C ust. 1-3 i 5 siwz wspólnie. Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy III. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku, gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), zamawiający dopuszcza złożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy od daty podpisania oświadczenia do dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp nastąpi jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy, tj. włączenie do grupy kapitałowej, wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji złożonego w ofercie oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. VIII D siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach