Przetargi.pl
"Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie - 9 części na 2019 rok"

Bursa Szkolna nr 5 ogłasza przetarg

 • Adres: 20-337 Lublin, Pogodna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 744 44 22 , fax. 81 744 44 22
 • Data zamieszczenia: 2018-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bursa Szkolna nr 5
  Pogodna 52 A
  20-337 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 744 44 22, fax. 81 744 44 22
  REGON: 430418821
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bursa5.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie - 9 części na 2019 rok"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie zwanych dalej "artykułami żywnościowymi". 2.Dostawa artykułów żywnościowych stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostarczanie artykułów żywnościowych zgodnie z zapotrzebowaniem składanym telefonicznie, lub faksem lub e-mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy. 3. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu artykułów żywnościowych są pomieszczenia w budynku Bursy Szkolnej nr 5, ul.Pogodna 52a, 20-337 Lublin zwanej dalej również "miejscem dostarczenia artykułów żywnościowych" (wymagane jest wniesienie artykułów żywnościowych do pomieszczeń). 4. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 9 samodzielnych części (każda nazwana jest w dalszej części S I W Z "zadaniem") z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane nazwy, produkty, wyroby spożywcze należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów zdrowotnych i jakościowych.Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy,na wskazane nazwy produkty spożywcze, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych produktów spożywczych, nie gorszej jakości niż opisane w Załączniku nr 2 a-i do s.i.w.z.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie jest zobligowany do spełnienia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego- dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego - w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia ( w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnienia ( w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach