Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do 6-4 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini, ul. Lipcowa 50, 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, ul. Krakowska 12, 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu, ul. Rejtana 18.

Ochotnicze Hufce Pracy - Małopolska Wojewódzka Komenda w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-018 Kraków, al. J. Słowackiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 330 706 , fax. 126 330 706
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy - Małopolska Wojewódzka Komenda w Krakowie
  al. J. Słowackiego 44
  30-018 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 330 706, fax. 126 330 706
  REGON: 10368270000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.malopolska.ohp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa podległa MRPiPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do 6-4 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini, ul. Lipcowa 50, 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, ul. Krakowska 12, 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu, ul. Rejtana 18.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do: - 6-4 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini, ul. Lipcowa 50, 32-540 Trzebinia - 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, ul. Krakowska 12, 34-143 Lanckorona - 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu, ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz 3.2 Oferowane artykuły żywnościowe muszą być dopuszczone do obrotu oraz posiadać dobrą jakość. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączniki nr 1 ,2, 3 do SIWZ. 3.3 Ilość zamawianych produktów jest orientacyjna (wyliczona w oparciu o dostawy z ubiegłego roku), może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb zamawiającego i nie wpłynie na zmianę cen ustalonych w niniejszym postępowaniu. 3.4 Miejsce dostaw: - 6-4 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini, ul. Lipcowa 50 - 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, ul. Krakowska 12 - 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu, ul. Rejtana 18 3.5 Sposób dostawy – dostawy następować będą cyklicznie stosownie do potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 marca 2020 r., po uprzednim telefonicznym ustaleniu z zamawiającym wielkości i terminu dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje zamawiającemupostępowanie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu oudzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć lub przesłać w formiepisemnej – wg własnego wzoru lub wzoru, który zamawiający zamieści na stronie internetowej wraz z informacją, o której mowa w art. 86ust. 5 ustawy PZP. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców musizałączyć/złożyć niniejsze oświadczenie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach