Przetargi.pl
„Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Mięso, wędliny, ryby, mrożonki”.

Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, Kolejowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa
  Kolejowa 1
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  REGON: 830444272
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolbuszowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Mięso, wędliny, ryby, mrożonki”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Mięso, wędliny, ryby, mrożonki”.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych do placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Kolbuszowa na następujących zadaniach.Zakres:- (Zadanie nr 1) Dostawa do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych do placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Kolbuszowa na następujących zadaniach.Zakres:- (Zadanie nr 2) Dostawa do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Mięso, wędliny, ryby, mrożonki”.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych do placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Kolbuszowa na następujących zadaniach.Zakres:- (Zadanie nr 3) Dostawa do Przedszkola Publicznego nr 1 w KolbuszowejPrzedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Mięso, wędliny, ryby, mrożonki”.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych do placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Kolbuszowa na następujących zadaniach.Zakres: - (Zadanie nr 4) Dostawa do Publicznego Przedszkola nr 2 w KolbuszowejPrzedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Dostawa artykułów żywieniowych do Jednostek Oświatowych w Gminie Kolbuszowa - Mięso, wędliny, ryby, mrożonki”.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych do placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Kolbuszowa na następujących zadaniach.Zakres:- (Zadanie nr 5) Dostawa do Przedszkola Publicznego nr 3 w Kolbuszowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach