Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych mrożonych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2018-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 431029234
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych mrożonych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów spożywczych mrożonych, których szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 4. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo przy dostawie na opakowaniu oraz fakturze była umieszczona informacja dotycząca ilości wagowej produktu (określona zawartość produktu w przeliczeniu na kg). Dopuszcza się gastronomiczne opakowania zbiorcze w trakcie realizacji umowy. 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były pełnowartościowe i wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami oraz zgodnie z zasadami systemu HACCP. 6. Zamawiający wymaga aby termin przydatności do spożycia dostarczonych artykułów spożywczych wynosił minimum 30 dni licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. 7. Zamawiający wymaga, aby transport dostarczonych produktów odbywał się w warunkach zapewniających zachowanie stałej temperatury, zgodnie z zaleceniem producenta. 8. Zamawiajacy wymaga, aby oznakowanie dostarczonych produktów było zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U/2015, poz.29 ze zm.). 9. Zamawiający dopuszcza zmianę w gramaturze jednostkowej opakowań zamawianego asortymentu, ale tylko w granicach podanych w tabelach i pod warunkiem, że po przeliczeniu możliwa będzie realizacja całości zamówienia. W razie konieczności należy zaokraglić ilość zaproponowanych opakowań w górę. W każdym przypadku muszą być całe opakowania jednostkowe 10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15896000-5 – Produkty głęboko mrożone
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15896000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach