Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych (mleka i artykułów nabiałowych; drobiu; mięsa i przetworów mięsnych; jajek; makaronu; ryb; przetworów rybnych i mrożonek; pozostałych artykułów spożywczych)

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 39-122 Kamionka, Ruda
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 22 33 151, , fax. 17 22 33 113
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
  Ruda 102
  39-122 Kamionka, woj. podkarpackie
  tel. 17 22 33 151, , fax. 17 22 33 113
  REGON: 69069037800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: przetargi.ipzp.pl/dpsruda
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych (mleka i artykułów nabiałowych; drobiu; mięsa i przetworów mięsnych; jajek; makaronu; ryb; przetworów rybnych i mrożonek; pozostałych artykułów spożywczych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do DPS Ruda zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach