Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych jaja V - XII 2012

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-069 Katowice, ul. Adamskiego 22
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2513919,2515216 , fax. 032 2513919,2515216
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach
  ul. Adamskiego 22 22
  40-069 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2513919,2515216, fax. 032 2513919,2515216
  REGON: 00087304700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.katowice.pl/jednostki/dsp-przystan
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych jaja V - XII 2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa na okres od dnia 01.05.2012-31.12.2012 Jaja - załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031425003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/dps-przystan/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach