Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w mroczy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 89-115 Mrocza, ul. Śluzowa 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3856113 , fax. 052 3856113
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
  ul. Śluzowa 6 6
  89-115 Mrocza, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3856113, fax. 052 3856113
  REGON: 09146916300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w mroczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Mroczy Część 1 - pozostałe artykuły Spożywcze, Część 2 - Mięso, drób, wędliny, część 3 - Nabiał, jaja, Część 4 - Warzywa, owoce
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mrocza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach