Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Rudniku nad Sanem na 2020 rok

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 8761092 , fax. 0-15 8761092
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  ul. Mickiewicza 38
  37-420 Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie
  tel. 0-15 8761092, fax. 0-15 8761092
  REGON: 18989400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.soswrudnik.szkolnybip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Rudniku nad Sanem na 2020 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Rudniku nad Sanem na 2020 rok zgodnie z załącznikiem cenowym. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do zakończenia roku kalendarzowego 2020 z wyjątkiem: ferii zimowych, przerwy na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, wakacji, ewentualnych innych przerw pracy Ośrodka nie wynikających z planu nauczania i o których Zamawiający nie mógł wiedzieć podczas opracowania postępowania. Formularze asortymentowo-cenowe będące integralną częścią SIWZ zawierają wykaz asortymentu i ilości produktów spożywczych, które stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres trwania umowy Ilości podane w załączniku cenowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec niewielkiej zmianie (+, -20%)w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości żywionych dzieci. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować telefonicznie przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej.Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 01.08.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań ,jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 01.08.2016 poz.1154). Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek. Zamówiony towar należy dostarczyć w godzinach od 6.30 do 9.30 dnia wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi spełniać wymogi określone w niniejszej Specyfikacji. Wykonawca będzie realizował dostawy zgodnie z wymogami sanitarnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002r w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał produkty : świeże, o dobrym smaku, o długoterminowym okresie przydatności do spożycia- muszą posiadać co najmniej 2 miesięczną datę przydatności do spożycia licząc od daty ich dostarczenia do Zamawiającego. Produkty żywnościowe świeże i z krótkim okresem przechowywania odpowiednio powinny posiadać aktualny, co najmniej 4 dniowy termin przydatności do spożycia. w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowane informacje o nazwie środka spożywczego (skład), informacje w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu, alergenach i wartości odżywczej (kcal /100g produktu), pierwszego gatunku, czyste, nieuszkodzone mechanicznie, które będą spełniały wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w obowiązujących normach prawnych, które będą miały właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadały ważne terminy ważności do spożycia,własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP,w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. Transport do siedziby Zamawiającego ma być realizowany środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu art. spożywczych w tym mrożonek, drobiu, mięsa czy jaj w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości, nie wolno łączyć dostaw towarów z poszczególnych grup w jednym środku transportu, w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnoście dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Dostawa powinna być była realizowana zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu,czyste, bez ziemi, piachu i brudu (dla roślin okopowych: ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, burak itd.), spełniające wymagania - w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę części zamówienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zawarte w: Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) – w tym HACCP, ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej art. rolno – spożywczych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), Ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz. U. 2006 Nr 17 poz. 127 z późn. zm.), Rozporządzeniu (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139, 30/04/2004),Ustawie z dnia 20 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 137 poz. 966 z późn. zm.)Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 01 sierpnia 2016 r w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 01.08.2016 poz. 1154).Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku nie stawia szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. Wypełniony i podpisany załącznik cenowy stanowiący załącznik od nr 1-1 do nr 1-9 w zależności od asortymentu(wymagana forma dokumentu-oryginał).Oświadczenie Wykonawcy zgodne art. 25 ust. 1 pkt 3 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2 do SIWZ. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach