Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Ośrodka SYRENA w Mielnie ul. Piastów 10

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" ogłasza przetarg

 • Adres: 76-032 Mielno, ul. Piastów 10
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3166450 , fax. 94 3166451
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena"
  ul. Piastów 10 10
  76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3166450, fax. 94 3166451
  REGON: 32093257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.syrena.ta.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Ośrodka SYRENA w Mielnie ul. Piastów 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Ośrodka SYRENA w Mielnie ul. Piastów 10 z podziałem na części. Szczegółowy opis przedmiotu zawierają poszczególne pakiety/formularze cenowe/ od nr 1 - do 4 jako załączniki niniejszej specyfikacji. Pakiet nr.1 Produkty mleczarskie Pakiet nr.2 Mięso i jego przetwory Pakiet nr 3 Ryby świeże, przetworzone i konserwowe Pakiet nr 4 Produkty głęboko mrożone
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla poszczególnych części : Pakiet nr.1 Mleko i jego przetwory-4500.00 zł.(słownie :cztery tysięcy pięćset zł.) Pakiet nr.2 Mięso i produkty mięsne-5500.00 zł.(słownie :pięć tysięcy pięćset zł.) Pakiet nr 3 Ryby świeże, przetworzone -1000.00 zł.(słownie: jeden tysiąc zł.) i konserwowe. Pakiet nr 4 Produkty głęboko mrożone -2000.00 zł.(słownie: dwa tysiące zł.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.syrena.ta.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach