Przetargi.pl
Adaptacja akustyczna budynku hali sportowo - widowiskowej w Łobzie

Gmina Łobez ogłasza przetarg

 • Adres: 73-150 Łobez, ul. Niepodległości 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3974001 , fax. 091 3974373
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łobez
  ul. Niepodległości 13 13
  73-150 Łobez, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3974001, fax. 091 3974373
  REGON: 81168561600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lobez.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja akustyczna budynku hali sportowo - widowiskowej w Łobzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji akustycznej budynku Hali Sportowo - Widowiskowej w Łobzy położonej przy ul. Orzeszkowej 7. Projekt architektoniczny i konstrukcyjny zawiera analizę czterech rozwiązań technicznych. Zamawiający wybrał IV wariant, który jest tematem niniejszego postępowania. W hali zainstalowany jest system elektroakustyczny. Po wykonaniu adaptacji akustycznej należy dokonać pomiarów, między innymi, rozkładu pola akustycznego i ciśnienia SPL, i na tej podstawie skorygować nastawy urządzeń nagłaśniających, przeanalizować rozmieszczenie głośników oraz ewentualnie określić potrzebę dodatkowego wyposażenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt architektoniczny i konstrukcyjny (wariant IV) stanowiący załącznik nr 9, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w kosztorysie ofertowym, odpowiadającym przedmiarowi robót - stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiar robót załączony do siwz stanowi jedynie materiał pomocniczy do ustalenia ceny. Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego skosztorysowania robót, sprawdzić zakres i rodzaj robót z projektem budowlanym i uwzględnić powyższe w ofercie cenowej. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca. Wszelkie wskazania nazw materiałów, urządzeń, systemów towarzyszą wyrazy lub równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454322109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lobez.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach