Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3782401 , fax. 041 3782768
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Bohaterów Warszawy 67
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3782401, fax. 041 3782768
  REGON: 00031146700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.busko.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów spożywczych do Działu Żywienia zgodnie z opisem zawartym w Załącznikach od nr 1 do nr 9 tj. przyprawy sypkie, kasza, mąka, cukier, olej, ryby mrożone, woda mineralna, koncentraty pomidorowe, groszek, ogórki konserwowe, papryka konserwowa, kukurydza, dżemy, makaron, margaryna, majonez, sól, musztarda, jajka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczające jest złożone oświadczenie zgodnie z pkt 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta cenowa zgodna z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszej SIWZ 2. Arkusze asortymentowo-cenowe stanowiące Załączniki nr 1 , nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9. 3. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3 SIWZ (Załącznik nr 12 i nr 13 do SIWZ). 4. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 10. 5. Pełnomocnictwo – Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach