Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych dla DPS Ruda Różaniecka.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-613 Ruda Różaniecka, Ruda Różaniecka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 319 615 , fax. 166 248 661
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Ruda Różaniecka 53
  37-613 Ruda Różaniecka, woj. podkarpackie
  tel. 166 319 615, fax. 166 248 661
  REGON: 18019602900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-rudarozaniecka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych dla DPS Ruda Różaniecka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań ilościowych, jakościowych, terminów przydatności do spożycia znakowania, transportu zawarty jest w Rozdz. III oraz załączniku Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty; Wypełniony formularz cenowy; Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy; Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego,(jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach