Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach ogłasza przetarg

 • Adres: 37-743 Nowosiółki Dyd., Huwniki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-16 6719450 w. 43 , fax. 0-16 6719451
 • Data zamieszczenia: 2019-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach
  Huwniki 127
  37-743 Nowosiółki Dyd., woj. podkarpackie
  tel. 0-16 6719450 w. 43, fax. 0-16 6719451
  REGON: 65095863600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpshuwniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wielkość i zakres dostawa przedstawia załącznik nr 2a, 2b,2c,2d,2e,2f, do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenia i zaświadczenia wykonawcy, załączniki do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach