Przetargi.pl
Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Zespół Szkół Elektronicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 20704 Lublin, ul. Wojciechowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 5256446, 5253745 , fax. 0-81 5256446,
 • Data zamieszczenia: 2018-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Elektronicznych
  ul. Wojciechowska 38
  20704 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 0-81 5256446, 5253745, fax. 0-81 5256446,
  REGON: 19459900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zse.bip.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH dla potrzeb Zespołu Szkół Elektronicznych Internatu Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie, przy ul. Wojciechowskiej 38 w następujących asortymentach szczegółowo wyspecyfikowanych w zadaniach: Jaja – zadanie nr 1; Nabiał – zadanie nr 2; Ryby i mrożonki – zadanie nr 3; Pieczywo i wyroby cukiernicze – zadanie nr 4; Owoce i warzywa – zadanie nr 5; Drób – zadanie nr 6; Produkty suche – zadanie nr 7; Wędliny i mięso – zadanie nr 8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca nie jest zobligowany do spełniania powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnienia (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) warunków udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach