Przetargi.pl
Dostawa artykułów przemysłowych - 2 zadania

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 20954 Lublin, ul. dr K. Jaczewskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 72-44-360 , fax. 081 746-71-55
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
  ul. dr K. Jaczewskiego 8
  20954 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 0-81 72-44-360, fax. 081 746-71-55
  REGON: 28875100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów przemysłowych - 2 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów przemysłowych - 2 zadania 1. artykuły gospodarstwa domowego 2. kosze i koszyki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39200000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca nie jest zobligowany do spełnienia powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 19. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty – poza wskazanymi w Rozdziale 5 pkt. 1: 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 4 do siwz); 2) kosztorys ofertowy- uwzględniający co najmniej: a. nazwę przedmiotu zamówienia, jego producenta oraz (jeśli nadano) nazwę własną / model / numer katalogowy, b. wielkość zamówienia (ilość sztuk przedmiotu zamówienia lub kompletów) c. cenę jednostkową netto, d. wartość netto pozycji asortymentowej, e. stawkę podatku VAT, f. wartość brutto pozycji asortymentowej g. łączną wartość netto i brutto oferty w zadaniu (wpisaną w formularz „Oferty Wykonawcy”) 3) dotyczy zadania nr 1 - wypełnioną tabelę parametrów technicznych (wg Załącznika nr 3 SIWZ) 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony - o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach