Przetargi.pl
DOSTAWA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO DLA UKSW W WARSZAWIE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. - , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Dewajtis 5
  01-815 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. -, fax. -
  REGON: 19560000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.uksw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO DLA UKSW W WARSZAWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie zamówienia głównego i prawa opcji, artykułów promocyjnych z logo dla UKSW w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik Formularza Ofertowego.. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania, w okresie trwania umowy, stałych cen wszystkich artykułów, zgodnie z Formularzem Cenowymi (Załącznik nr 2 i 3 do umowy). 3. Miejscem dostawy będzie: UKSW w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. 4. Dostawa zrealizowana będzie transportem należącym do Wykonawcy i na jego koszt. 5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie artykuły stanowiące przedmiot zamówienia były nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne, zdatne do użytku przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy oraz posiadały wymagane prawem atesty i certyfikaty. 6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia dostawy 7. Zamawiający przewiduje prawo opcji, zgodnie z zapisem § 2 wzoru umowy Formularzem Cenowym – prawo opcji, który będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o grupie kapitałowej 1.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Pełnomocnictwa: 2.1 jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, należy dołączyć do oferty; 2.2. pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika np. z dokumentu rejestrowego należy dołączyć do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach