Przetargi.pl
Dostawa artykułów piśmiennych, papierowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek z podziałem na 6 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Madurowicza w Łodzi ZP/3/2010

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza ogłasza przetarg

 • Adres: 94-029 Łódź, ul. Wileńska 37
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6879997 , fax. 042 6879997
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza
  ul. Wileńska 37 37
  94-029 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6879997, fax. 042 6879997
  REGON: 47165861900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.maduriwcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów piśmiennych, papierowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek z podziałem na 6 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Madurowicza w Łodzi ZP/3/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę artykułów piśmiennych, papierowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek z podziałem na 6 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Madurowicza w Łodzi ZP/3/2010 - szczegółowy opis wraz z szacunkowymi ilościami zawierają załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 7 dla każdego pakietu osobno. Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia I Druki medyczne II Druki powszechnego użytku III Artykuły piśmiennicze IV Ręczniki papierowe i papier toaletowy V Tusze i tonery VI Składanki komputerowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.madurowicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach